Hudobno-teoretické odborné predmety

Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. - vedúca predmetovej komisie

hudobno-teoretická analýza skladieb, hudobné formy a analýza skladieb, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru

Mgr. Iva Nábělková dejiny hudby, náuka o harmónii, základná hudobná náuka      a náuka o hudobných nástrojoch, náuka o hudobných nástrojoch, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, estetický seminár, estetika umenia
Mgr. art. Štefánia Kisová dejiny hudby
doc. Mária Strenáčiková, CSc. dejiny hudby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. pedagogika, psychológia, pedagogický seminár, náuka o hudbe, metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, didaktika hlavného odboru štúdia
Mgr. Tibor Sedlický náuka o harmónii
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. sluchová analýza, základy dirigovania, kompozičné techniky 20. storočia
Ing. Mgr. Pavol Katreniak akustika
Mgr. Eva Lauková

náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, prax  prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky

Mgr. art. Mária Opánska dejiny hudby, náuka o hudbe, sluchová analýza, rozbor umeleckých diel hlavného odboru
Mgr. art. Jana Pondelíková sluchová analýza, informatika v umení