Hudobno-teoretické odborné predmety

Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. - vedúca predmetovej komisie

hudobno-teoretická analýza skladieb, hudobné formy a analýza skladieb, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru

Mgr. Iva Nábělková dejiny hudby, náuka o harmónii, základná hudobná náuka      a náuka o hudobných nástrojoch, náuka o hudobných nástrojoch, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, estetický seminár, estetika umenia
Mgr. art. Štefánia Kisová dejiny hudby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. pedagogika, psychológia, pedagogický seminár, náuka o hudbe, metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, didaktika hlavného odboru štúdia
Mgr. Tibor Sedlický náuka o harmónii
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. sluchová analýza, základy dirigovania, kompozičné techniky 20. storočia
Ing. Mgr. Pavol Katreniak akustika
Mgr. Eva Lauková

náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, prax  prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky

Mgr. Mária Opánska dejiny hudby, náuka o hudbe, sluchová analýza, rozbor umeleckých diel hlavného odboru
Mgr. art. Jana Pondelíková sluchová analýza, informatika v umení