Výchova a vzdelávanie podľa § 8 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

(mimoriadne vzdelávanie - vzdelávanie nadaných žiakov základných škôl)

A. Podmienky prijatia:

1. Žiadosť uchádzača, respektíve zákonného zástupcu

2. Úspešné zvládnutie kritérií komisionálnej prijímacej skúšky

B. Zásady mimoriadneho vzdelávania

 

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov:

11. november 2017

09. december 2017

     13. január 2018

    10. február 2018

    24. marec 2018

    21. apríl 2018

    12. máj 2018

    16. jún 2018