Neinvestičný fond

Pro - Konzervatórium, n.f.

Priatelia, priaznivci umenia darujte 2% dane na podporu mladých talentov

Potvrdenie o zaplatení dane

Neinvestičný fond Pro-Konzervatórium, n.f. je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať hudobný a tanečný talent mladých ľudí.

Sprostredkováva, organizuje a finančne podporuje koncerty študentov pre verejnosť, zájazdy do zahraničia, účasť študentov na štátom nedotovaných súťažiach a festivaloch.

Poslaním neinvestičného fondu Pro-Konzervatórium, n.f., v zmysle jeho štatútu je:

1. podpora aktivít Konzervatória Jána Levoslava Bellu zameraných na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a pomoc pri organizácii a finančnom zabezpečení kultúrnych verejno-prospešných školských i mimoškolských podujatí.

2. umožnenie účasti študentov školy na domácich i zahraničných interpretačných súťažiach a festivaloch.

3. pomoc pri zabezpečení lepšieho materiálneho vybavenia pre školské umelecké súbory pre zabezpečenie umeleckých aktivít.

4. Iniciovať aktivitu študentov: v prospech neinvestičného fondu boli venované príspevky z koncertnej činnosti študentov na základe objednávky rôznych subjektov. V priebehu každého školského roka si študenti hudobného aj tanečného oddelenia pripravujú výchovné koncerty pre ostatné školy.

Členovia správnej rady

Mgr. Aleš Solárik, ArtD. - správca
Valerián Lasab - rodič
Miroslava Potančoková - rodič
RNDr. Dušan Dírer - rodič
Mgr. Tibor Sedlický - riaditeľ školy

Číslo účtu: 4427448312/0200

Kritériá priznania štipendia

1. známka výborný z hlavného predmetu štúdia

2. prospech do priemeru 1,5 za oba polroky aktuálneho školského roka

3. mimoriadne výsledky pri reprezentácii školy, patróna, krajiny - môžu kompenzovať horší prospech

4. úspešnosť žiaka v účasti na oficiálnych interpretačných súťažiach

5. odporučenie uchádzača o štipendium
- Umeleckou radou Konzervatória J. L. Bellu
- Správnou radou n.f. Pro-Konzervatórium

6. akceptovanie požiadavky patróna pri výbere žiaka (ak to patrón vyžaduje)

7. akceptovane vzájomných podmienok v riadne uzavretej dohode medzi správcom fondu, patrónom a žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom.


V odôvodnených prípadoch (najmä nedodržanie podmienok dohody), je možné štipendium aj v priebehu školského roka odobrať alebo znížiť, v prípade výnimočného úspechu žiaka tiež zvýšiť (na návrh správcu fondu a po súhlase patróna).


Výročná správa