8228 Q Spev

prof. Mária Tomanová, ArtD. hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, dejiny divadla, operné herectvo
Mgr. Stanislav Matis hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Gabriela Dobiašová, ArtD. hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Lucia Kaššová hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, spev notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Miroslava Pastorková-Kiseľová, PhD. hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika a didaktika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár
Mgr. art. Patrícia Macák Solotruková hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, hlasová výchova
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD. ansamblový spev
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. zborový spev
Mgr. Soňa Kremnická, PhD. fyziológia a hygiena hlasového aparátu
Mgr. art. Gabriela Janková javisková reč, základy herectva
Mgr. Jitka Turčanová pohybová výchova
Mgr. art. Katarína Hitzingerová javisková reč, základy herectva