Štátny vzdelávací program

Štátny (celonárodný) vzdelávací program (ŠVP) Konzervatória je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a jeho rámcové učebné osnovy. Predstavuje prvú,rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia škôl. Vyjadruje hlavné princípy a ciele vzdelanostnej politiky štátu, ako aj demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je národné vzdelávanie založené. Vymedzuje všeobecné ciele Konzervatória ako kľúčové spôsobilosti (kompetencie) vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsahvzdelania. Štátny vzdelávací program podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí umelecky a pedagogicko-umelecky tvoriť, poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania. Je východiskom a záväzným projektom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) Konzervatória, kde sa zohľadňujú špecifické lokálne a regionálne podmienky a potreby.

Štátny vzdelávací program...

otvoriť súbor...