Štúdium

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ - ISCED 3A
I.- IV. ročník Konzervatória
Vzdelávanie v I. až IV. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania ukončeného maturitou a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:
a) súvislé šesťročné vzdelávanie v V. a VI. ročníku Konzervatória,
b) na ďalšie univerzitné vzdelávanie,
c) pre uplatnenie v praxi.
Výchovným a vzdelávacím zmyslom Konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/ - ISCED 5B
V. a VI. ročník Konzervatória
Pokročilejšie vzdelávanie v V. a VI. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti. Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom ISCED 5B vzdelávacích programov v V. a VI. ročníku Konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu. Žiaci získavajú praktické schopnosti, vedomosti potrebné pre trh práce, kvalifikáciu na trhu práce. Úspešným absolvovaním VI. ročníka a absolventskej skúšky Konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za menom.

Ciele vzdelávania
Hlavnými cieľmi vzdelania na Konzervatóriu sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:
- absolvent bol pripravený pre profesionálnu umeleckú a pedagogicko-umeleckú prácu,
- získal schopnosť pre celoživotné vzdelávanie a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.
Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v umeleckých, pedagogických, pedagogicko-umeleckých a akademických oblastiach učenia sa tak, aby:
- si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,
- získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu celoživotného vzdelávania.
Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie systémového, kritického, sebahodnotiaceho a kreatívneho myslenia.

Ciele vyššieho odborného vzdelania na Konzervatóriu možno zoskupiť do štyroch kategórií:
1. personálna: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie na svojskú, samostatnú a tvorivú osobnosť profesionálneho umelca a umeleckého pedagóga,
2. sociálna: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
3. profesijno-orientačná: rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho uplatnenia,
4. odborná umelecká a umelecko-pedagogická: rozvinutie umeleckých praktických i tvorivých zručností a nadobudnutie odborných pedagogických kompetencií.

Stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu Konzervatória, ktorý sa ukončuje predpísanou absolventskou skúškou. Dokladom o získanom absolventskom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“, titul sa uvádza za priezviskom. Je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku i v zahraničí. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí na konci IV. ročníka úspešne vykonať predpísanú maturitnú skúšku. Dokladom o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profil absolventa
Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania.
Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Hlavné kľúčové spôsobilosti absolventa Konzervatória:
Absolvent získa spôsobilosť:
1. podávať profesionálne umelecké výkony,
2. pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,
3. študovať na školách univerzitného typu,
4. celoživotne sa vzdelávať.