Všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Ivana Horváthová - vedúca predmetovej komisie anglický jazyk, odborný jazyk – anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra
PhDr. Henrieta Albertová, PhD. latinský jazyk
Mgr. Danuša Kaňuková slovenský jazyk a  literatúra, seminár zo slovenského jazyka
Mgr. Zoja Bordáčová anglický jazyk, odborný jazyk - anglický jazyk, dejepis
Mgr. Mária Gálová slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk, seminár zo slovenského jazyka
Mgr. Lukáš Bordáč nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná a športová výchova
Mgr. Roman Ries taliansky jazyk
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. psychológia, pedagogika, didaktika, diplomový seminár, pedagogický seminár
Mgr. Martin Špinder informatika

Mgr. Soňa Kremnická, PhD.

telesná  a športová výchova, fyziológia hracieho aparátu, fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu

Mgr. Jitka Turčanová telesná a športová výchova,  pohybová výchova
Ing. Mgr. Pavol Katreniak etická výchova
Mgr. Martina Lukčiková náboženská výchova