Výchovný poradca

Mgr. Mária Gálová

e-mail: maria.galova@konzervatoriumbb.sk

tel.: 048/412 32 14

Hlavné činnosti výchovného poradcu:

poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu žiakov,

konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

koordinačná činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom,

poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom žiakov s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom žiakov s vývinovými dificilitami a poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole.