Digitálny koordinátor

Digitálny koordinátor - Ing. Lucia Raffayová

konzultačné hodiny - žiaci: Pondelok - Piatok: 13:00 - 14:00

konzultačné hodiny - pedagógovia: Pondelok - Piatok: 09:00 - 10:00 (podľa dohody)

 

Digitálne kompetencie, ktoré rozvíjame u žiakov:

- informačná a dátová gramotnosť - žiak vie nájsť informácie, vyhľadať informačné zdroje, analyzovať ich a kriticky zhodnotiť spoľahlivosť informačných zdrojov. Túto kompetenciu rozvíjame vo všetkých predmetoch na našej škole.

- digitálna komunikácia a spolupráca - úlohy, ktoré dostáva žiak na hodinách vedú k zodpovednému využívaniu digitálnych technológií a žiak je zapojený do bežného občianskeho života.

- tvorba digitálneho obsahu - učitelia stanovujú úlohy a hodnotenie žiakov tak, aby vytvárali digitálny obsah na hodinách občianskej náuky, informatiky a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Sú vedení k tomu aby vedeli pracovať s autorskými právami a licenciami.

- bezpečnosť - žiaci prijímajú opatrenia v spolupráci s informatikom Mgr. Martinom Špinderom a digitálnym koordinátorom Ing. Luciou Raffayovou, aby sa vedeli bezpečne prihlasovať, odhlasovať a používať digitálne technológie bezpečne.

- riešenie problémov prostredníctvom digitálnych technológií - do vyučovania za zaraďujú aktivity, ktoré vedú k rýchlemu hodnoteniu, vyriešeniu technického problému, aplikačných problémov na hodine informatiky a počítačového krúžku.

 

Digitálne kompetencie u pedagógov:

- pracovná komunikácia - rozvíjame komunikačné stratégie žiakmi, rodičmi a ďaľšími zúčastnenými stranami

- odborná spolupráca - vymieňame a zdieľame si vedomosti medzi kolegami a tým vytvárame inováciu výučbových postupov

- reflektívna prax - používame digitálne technológie v praxi

- sústavný profesíjny rozvoj - kde sa vzdelávame

- digitálne zdroje - hľadamé vhodné digitálne zdroje na výučbu, kde sa zameriavame na ciele, obsah a pedagogický prístup

- tvorba a úprava digitálnych zdrojov - zameriame sa na konkrétne výučbové ciele, pedagogické prístupy

- organizácia, ochrana, zdieľanie digitálnych zdrojov - uplatňujeme pravidlá ochrany súkromia, autorských práv, chránime citlivý digitálny obsah a využívame otvorené licencie (antivírusový program)

- výučba - vyučovanie - zavádzame digitálne zariadenia, zefektívňuje výčbový proces a učitelia experimentujú s digitálnymi technológiami

- vedenie žiaka - posilňuje sa individuálna skupinová interakcia so žiakmi, prebiehajú konzultácie so žiakmi

- spolupráca žiakov - žiaci používajú digitálne technológie pri skupinovej práci a podporujú komunikáciu

- samostatné učenie sa žiakov - žiaci sa samostatne učia, plánujú, monitorujú a hodnotia vlastný vzdelávací proces, učiteľ vytvára sebereflexiu žiakov aj svoj potenciál

- digitálne hodnotenie - stratégia hodnotenia - formativne a somatívne hodnotenie

- analýza učebných výsledkov - analyzuje digitálne dáta o aktivite žiaka, jeho výkone a pokroku

- spätná väzba a plánovanie - včasná a cielená spätná väzba žiakov, vyhodnocovanie pomocou digitálnych technológií, vysledky sprístupnené žiakom a rodičom

- podpora žiakov - prístupnosť a inkluzia - schopnosti žiakov a ich potreby, práca s digitálnymi technológiami

- diferenciácia a individualizácia - žiaci pracujú s rôznou rýchlosťou na rôznej úrovni, prispôsobuje sa to ich študijným potrebám

- aktivizácia žiakov - aktívne učenie žiakov

 

Na našej škole sme vykonali sebereflexiu SELFIE 2021/2022 a 2022/2023, Selfie pre učiteľov a hodnotenie digitálnych kompetencií žiakov 1. ročníka.

Naša škola je zapojená do projektu Digitálny žiak a do projektu Školský digitálny koordinátor