Charakteristika odboru

Charakteristika odboru

Hudobno-dramatické umenie

Herectvo je hlavný odbor štúdia umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, v ktorom pedagógovia vyučujú žiaka nadaného výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, aby bol schopný profesionálne herecky pôsobiť v činohernom a muzikálovom divadelnom súbore a pedagogicky pôsobiť na základnej umeleckej škole. Pedagógovia rozvíjajú herecké dispozície žiaka na základe jeho talentových predpokladov individuálne, v skupine i v celom kolektíve ročníka. Rozvíjajú fyzické i psychické schopnosti žiaka v špeciálnych pohybových cvičeniach, v ktorých sa rozvíja vizuálna, verbálna a pohybová pamäť, schopnosť myslieť, hľadať, skúšať nachádzať a fixovať, sústavne a systematicky pracovať na vlastnom rozvoji i na schopnosti uplatniť sa v tímovej práci, pracovať na neustálom rozvíjaní hereckej fantázie a tvorivosti, na rozvíjaní základných schopností pochopiť a vyjadriť myšlienky, city a tvorivé zámery svoje, režiséra a autorov dramatických diel. Systematicky spolupracovať a tvorivo reagovať v umeleckom kolektíve na požiadavky pedagógov a režisérov. V piatom a šiestom ročníku absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom. Vyučovanie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu v nápaditej a náročnej choreografii pri vysokej kvalite hereckého, speváckeho a tanečno-pohybového prejavu. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí, schopností muzikálového herectva, študujú muzikálový repertoár, aby pri absolventskej skúške prejavili profesionálnu umeleckú úroveň činoherného a muzikálového herca. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania základov herectva. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Spev je hlavný odbor štúdia odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy žiakov hudobno-dramatického odboru. Jeho cieľom je naučiť žiakov profesionálnemu speváckemu prejavu neoperného zamerania. Po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania absolvujú žiaci štúdium na vyššej odbornej úrovni profesionálnym absolventským umeleckým výkonom. Predmet spev neoperného zamerania sa vyučuje individuálne, na vyučovacej hodine pracuje aj pedagóg korepetície. Vyučovanie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu v nápaditej a náročnej choreografii pri vysokej kvalite hereckého, speváckeho a tanečno-pohybového prejavu. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí, schopností muzikálového herectva, interpretujú muzikálový repertoár, aby pri absolventskej skúške prejavili profesionálnu umeleckú úroveň činoherného a muzikálového herca. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného predmetu aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä z metodiky a didaktiky vyučovania spevu neoperného zamerania. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecké interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania. Spev neoperného zamerania je jeden z hlavných umeleckých predmetov, preto vykonáva žiak polročné a koncoročné komisionálne skúšky na overenie rozvoja a úrovne umeleckého prejavu. Členovia skúšobnej komisie sledujú interpretačnú úroveň žiaka s dôrazom na jeho schopnosti výrazové, v neskorších ročníkoch aj štýlové. Počas šesťročného štúdia na seba kontinuálne nadväzujú jednotlivé zložky speváckeho vzdelávania budúceho absolventa hudobno-dramatického oddelenia: neustále štúdium techniky neoperného spevu, výrazových a interpretačných prostriedkov štýlov, zdokonaľovanie výrazu. Pedagóg spevu v študijnom procese na základe individuality žiaka vytvára pre neho individuálnu koncepciu umeleckého vzdelávania a rozvoja a vo svojich pedagogických cieľoch a zámeroch postupuje podľa nej. V pätnástich rokoch dochádza niekedy u žiakov k intonačnej dezorientácii spôsobenej vrcholom mutácie. Učiteľ spevu na hudobnodramatickom oddelení prvé dva roky opatrne prekonáva zvyšky mutácie, odstraňuje dychový šelest, čiže hľadá a usadzuje hlas. Špecifikum tejto pedagogickej práce spočíva aj v tom, že neplatí klasické rozdelenie hlasov. Vyžaduje sa pevne posadený stred, prirodzený prechod z hovoreného slova na spievanie, vyrovnaný rozsah a úplná prirodzenosť spievaného slova. Hlasový odbor sa tu líši skôr farbou tónu ako polohou a rozsahovými možnosťami. S tým súvisí aj výber študijných materiálov. Okrem hlasovej techniky, ktorá pomáha aj pri vybudovaní kvalitnej farby hovorového hlasu, má spev v žiakovi rozvíjať muzikalitu a upevniť alebo dokonca vytvoriť vzťah k hudbe ako k jednému z najväčších inšpiračných zdrojov jeho budúceho hereckého povolania. Vo výrazových skladbách je v prvom ročníku základom ľudová pieseň. Vo vyšších ročníkoch žiak interpretuje piesne rôznych štýlov (muzikál, šansón, džezová pieseň, divadelná pieseň, rocková pieseň, atď.). Osvojuje si spájanie spevu, hereckej a pohybovej zložky. Vzhľadom na veľkú rozdielnosť hlasových možností a dispozícii žiakov hudobnodramatického oddelenia nemôžeme určiť v jednotlivých ročníkoch rovnaké študijné materiály. Technickú literatúru (solfeggie, vokalízy) musí pedagóg vyberať podľa hlasových možností žiaka a voliť takú rýchlosť postupu, akú umožňuje jeho hudobné, hlasové a technické nadanie.

Tanec je hlavný odbor štúdia umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy. Rozvíja tanečné schopnosti, rytmické a výrazové prostriedky a fyzické dispozície žiakov hudobnodramatického odboru. Nevyhnutným predpokladom pri študovaní repertoáru je každodenná niekoľkohodinová samostatná umelecká príprava. Bez nej je napredovanie vylúčené. Je to už oblasť tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa najmä vo vyššom odbornom vzdelávaní u žiakov uvedených odborov v predmete kladie veľký dôraz.

Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 

- maturitná skúška po IV. ročníku, 

- absolventská skúška po VI. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou ( IV. ročník) ISCED 3A

- vyššie odborné vzdelanie s absolutórium a získanie titulu DiS. art. (VI. ročník) ISCED 5B

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ - ISCED 3A

I.- IV. ročník Konzervatória

Vzdelávanie v I. až IV. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania ukončeného maturitou a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

- súvislé šesťročné vzdelávanie v V. a VI. ročníku Konzervatória,

- na ďalšie univerzitné vzdelávanie,

- pre uplatnenie v praxi.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom Konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/ - ISCED 5B

V. a VI. ročník Konzervatória

Pokročilejšie vzdelávanie v V. a VI. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti. Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom ISCED 5B vzdelávacích programov v V. a VI. ročníku Konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckúprofesiu. Žiaci získavajú praktické schopnosti, vedomosti potrebné pre trh práce, kvalifikáciu na trhu práce. Úspešným absolvovaním VI. ročníka a absolventskej skúšky Konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za menom.