Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA
Hlavný odbor štúdia Herectvo
Hlavný odbor štúdia Spev
Hlavný odbor štúdia Tanec
Hra na klavíri
Šansón
Ansámblový spev
Estetika dramatického umenia

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Odborný cudzí jazyk
Umelecký prednes
Moderovanie
Javisková reč

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena hlasového/pohybového aparátu

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Občianska
Dejepis
Dejiny divadla
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika

Pedagogicko – umelecké predmety:
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
Sluchová analýza
Rozbor drámy

Umelecko – teoretické predmety:
Náuka o hudbe

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB
Javiskový pohyb
Pantomíma

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova
Náboženská výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Práca pred kamerou a mikrofónom
Pedagogicko – umelecká prax

Vzdelávacia oblasť PRIEREZOVÉ TÉMY
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár