Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Pedagógovia

#
Mgr. Zoja Bordáčová - vedúca predmetovej komisie anglický jazyk, odborný jazyk - anglický jazyk, dejepis
Mgr. Ivana Horváthová anglický jazyk, odborný jazyk – anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra
PhDr. Henrieta Albertová, PhD. latinský jazyk
Mgr. Danuša Kaňuková slovenský jazyk a  literatúra
Mgr. Mária Gálová slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk, občianska náuka
Mgr. Lukáš Bordáč nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná a športová výchova, informatika, odborný jazyk - nemecký jazyk
Mgr. Roman Ries taliansky jazyk
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. psychológia, pedagogika, didaktika, diplomový seminár, pedagogický seminár
Mgr. Soňa Kremnická, PhD. telesná  a športová výchova, fyziológia hracieho aparátu, fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu
Mgr. Jitka Turčanová pohybová výchova
Mgr. Mária Králiková náboženská výchova
Ing. Mgr. Pavol Katreniak etická výchova