Predmety

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA
Spev
Ansámblový spev
Základy dirigovania
Základy herectva
Operné herectvo
Hra na klavíri
Estetika umenia
Korepetícia a štúdium programu

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk – taliansky jazyk
Odborný cudzí jazyk
Javisková reč

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny divadla
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika

Pedagogicko-umelecké predmety:
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
Informatika v umení
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Spev notového zápisu bez prípravy
Sluchová analýza
Akustika

Umelecko-teoretické predmety:
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB
Pohybová výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova / Náboženská výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE
Zborový spev
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Pedagogicko-umelecká prax

PRIEREZOVÉ TÉMY
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár