Predmety

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA
Klasický tanec
Ľudový tanec 
Moderný tanec 
Charakterový tanec
Tanec s partnerom
Hra na klavíri

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Odborný cudzí jazyk

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
Dejepis
Dejiny tanca a baletu
Dejiny hudby
Dejiny divadla
Náuka o spoločnosti
Psychológia
Pedagogicko-umelecké predmety:
Pedagogika tanca
Teória a metodika tanca
Metodika výučby tanca
Pedagogický seminár
Didaktika tanca

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
Umelecko-teoretické predmety:
Rozbor umeleckých diel
Náuka o hudbe

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB
Javiskový pohyb

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova
Náboženská výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE
Umelecká prax klasického tanca
Umelecká prax ľudového tanca
Umelecká prax moderného tanca
Vyučovacia prax
Estetický seminár
Diplomový seminár