Neinvestičný fond

Pro-Konzervatórium, n.f.

Neinvestičný fond Pro-Konzervatórium, n.f. je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať hudobný a tanečný talent mladých ľudí.

Sprostredkováva, organizuje a finančne podporuje koncerty študentov pre verejnosť, zájazdy do zahraničia, účasť študentov na štátom nedotovaných súťažiach a festivaloch.

Poslaním neinvestičného fondu Pro-Konzervatórium, n.f., v zmysle jeho štatútu je:

1. podpora aktivít Konzervatória Jána Levoslava Bellu zameraných na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a pomoc pri organizácii a finančnom zabezpečení kultúrnych verejno-prospešných školských i mimoškolských podujatí.

2. umožnenie účasti študentov školy na domácich i zahraničných interpretačných súťažiach a festivaloch.

3. pomoc pri zabezpečení lepšieho materiálneho vybavenia pre školské umelecké súbory pre zabezpečenie umeleckých aktivít.

4. Iniciovať aktivitu študentov: v prospech neinvestičného fondu boli venované príspevky z koncertnej činnosti študentov na základe objednávky rôznych subjektov. V priebehu každého školského roka si študenti hudobného aj tanečného oddelenia pripravujú výchovné koncerty pre ostatné školy.

Členovia správnej rady:

Mgr. Aleš Solárik, ArtD. - správca
Ing. Denisa Balkovská - rodič
Mgr. Ivo Petrík - rodič
Branislav Daubner - rodič
Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. - pedagogický zamestnanec