Kto sme a čo sme?

O nás

Naše konzervatórium

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici bolo založené 1. septembra 1992. Nesie meno významného slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu, ktorý v Banskej Bystrici v rokoch 1859-1863 študoval a v rokoch 1865 - 1869 pôsobil ako prebendát katedrálneho chrámu a učiteľ hudby a spevu v teologickom seminári.

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici je špecifická stredná škola, ktorá poskytuje vyššie odborné vzdelanie v umeleckých odboroch:

8226 Q        Hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01   Hudobno-dramatické umenie – muzikál

8227 Q        Tanec

8228 Q        Spev

8229 Q 01   Hudba - skladba 

8229 Q 02   Hudba - dirigovanie

8229 Q 03   Hudba – hra na klavíri

8229 Q 04   Hudba – hra na organe

8229 Q 05   Hudba – hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch

8229 Q 06   Hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07   Hudba – hra na akordeóne

Ako sa u nás študuje?

Štúdium je šesťročné, po maturitnej skúške v štvrtom ročníku sa študenti môžu uchádzať o prijatie na vysokú školu, alebo pokračovať v štúdiu piateho a šiesteho ročníka, ktoré sú zamerané na pedagogické disciplíny a interpretačnú prax. Absolventi po úspešnom skončení tejto školy získajú vyššie odborné vzdelanie a titul DiS. art.; s tým súčasne aprobáciu pre umeleckú prax respektíve pedagogické pôsobenie na umeleckých školách. V súčasnosti študuje na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu vyše 200 žiakov z celého Slovenska i zo zahraničia. Pod odborným vedením viac ako sedemdesiatich pedagógov žiaci dosahujú výrazné úspechy na domácich aj medzinárodných súťažiach. Ako sólisti alebo členovia školských umeleckých telies absolvujú ročne množstvo koncertných vystúpení na Slovensku; účinkovali tiež na školou organizovaných zájazdoch v jedenástich krajinách Európy. Okrem týchto aktivít škola spolupracuje na realizácii rôznych kultúrnych projektov.
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu má dlhoročné partnerské vzťahy s Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola v Debrecéne, príležitostne spolupracuje s Conservatoire National v Bourgon-Jallieu a s Contemporary dance school kunsthumaniora dans Lier v Belgicku.

Potrebujete viac informácií?