Kontakt

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 412 32 14 (ústredňa)
Fax: +421 48 415 55 59
Mobil: +421 907 852 827

E-mail: konzerva@konzervatoriumbb.sk

 

VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
Tel: +421 48 412 46 56
E-mail: director@konzervatoriumbb.sk

Štatutárny zástupca riaditeľa, zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba, spev a mimoškolskú činnosť
Mgr. art. Peter Sochuľák
E-mail: peter.sochulak@konzervatoriumbb.sk

Zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie, pre všeobecno-vzdelávacie predmety a hudobno-teoretické odborné predmety
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
E-mail: rdk@konzervatoriumbb.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte
PaedDr. Eva Aláčová
Tel: +421 48 415 23 81
Fax: +421 48 415 55 64
E-mail: eva.alacova@konzervatoriumbb.sk

KOORDINÁTORI:

Výchovná poradkyňa
Mgr. Mária Gálová
E-mail: maria.galova@konzervatoriumbb.sk

Koordinátor prevencie drogových závislostí
Mgr. Zoja Bordáčová
E-mail: zoja.bordacova@konzervatoriumbb.sk

TECHNICKO-EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Informatik
Mgr. Martin Špinder
E-mail: spinder@konzervatoriumbb.sk

Hospodárka
Marta Buckulčíková
E-mail: hospodarka@konzervatoriumbb.sk

Študijné oddelenie
Mgr. Jarmila Giničová
E-mail: studijne@konzervatoriumbb.sk

Personálne a mzdové oddelenie
Otília Chovanová
E-mail: pam@konzervatoriumbb.sk

Výdajná školská jedáleň
Veronika Hrončeková
Mobil: +421 907 227 893
E-mail: jedalen@konzervatoriumbb.sk