Študijné odbory

Charakteristika odboru

 

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje:

  • úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
  • vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  • súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória
  • na ďalšie VŠ a univerzitné vzdelávanie.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

 

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

 

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  "diplomovaný špecialista umenia" so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Pedagógovia

8229 Q 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, bicích nástrojoch

 
 
Mgr. art. Henrich Lehotský
vedúci oddelenia
henrich.lehotsky@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na trúbke, pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, hra na bicích nástrojoch, hra na zobcovej flaute,  hra na príbuznom nástroji
 
 
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
director@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. Tibor Vajda
tibor.vajda@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na hoboji, pedagogika hlavného odboru štúdia, úprava plátkov a výroba strojčekov, hra notového zápisu bez prípravy, hra na zobcovej flaute, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Anton Prievalský
anton.prievalsky@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, hra v súbore, pedagogicko-umelecká prax, hra na flaute
 
 
Mgr. Peter Solárik
peter.solarik@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na bicích nástojoch, pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie, hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, hra na bicie nástroje
 
 
Mgr. art. Katarína Turčinová, ArtD.
katarina.turcinova@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, hra na príbuznom nástroji, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár
 
 
doc. István Szabó
istvan.szabo@konzervatoriumbb.sk
pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Sára Juriková
sara.jurikova@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra notového zápisu bez prípravy, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia
 
 
Ing. et Mgr. art. Martin Uherek
martin.uherek@konzervatoriumbb.sk
hlavný odbor štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra v jazzovom ansámbli, jazzová harmónia, pokročilá jazzová harmónia, hra na zobcovej flaute, hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra na saxofóne
 
 
Mgr. art. Pavol Pondelík
pavol.pondelik@konzervatoriumbb.sk
hlavný odboru štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, pedagogicko-umelecká prax
 
 
Dominik Gura
dominik.gura@konzervatoriumbb.sk
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Ľubomír Rýchlik, ArtD.
lubomir.rychlik@konzervatoriumbb.sk
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Stanislav Strmiska
stanislav.strmiska@konzervatoriumbb.sk
pedagogicko-umelecká prax