Študijné odbory

Charakteristika odboru

 

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje:

  • úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
  • vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  • súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória
  • na ďalšie VŠ a univerzitné vzdelávanie.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

 

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

 

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  "diplomovaný špecialista umenia" so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Predmety

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA
Hlavný odbor štúdia - Hra na zobcovej flaute, flaute, klarinete, saxofóne, hoboji, fagote, lesnom rohu, trúbke, pozaune, tube, bicích nástrojoch
Hra na príbuznom nástroji
Estetika umenia
Hra na klavíri
Hra na zobcovej flaute
Základy dirigovania

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Odborný cudzí jazyk

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika

Pedagogicko-umelecké predmety:
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
Informatika v umení
Hra notového zápisu bez prípravy
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Sluchová analýza
Akustika

Umelecko-teoretické predmety:
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB
Telesná a špotová výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova / Náboženská výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Výroba a úprava plátkov a strojčekov
Hra v súbore
Zborový spev
Komorná hra
Hra v symfonickom orchestri
Pedagogicko-umelecká prax

PRIEREZOVÉ TÉMY
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár

Pedagógovia

8229 Q 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, bicích nástrojoch

 
 
Mgr. art. Henrich Lehotský - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na trúbke, pedagogika hlavného odboru štúdia,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, hra na bicích nástrojoch
 
 
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. Tibor Vajda
hlavný odbor štúdia - hra na hoboji, pedagogika hlavného odboru štúdia,
úprava plátkov a výroba strojčekov, hra notového zápisu bez prípravy,
hra na príbuznom nástroji - anglický roh, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
interpretačný seminár, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Anton Prievalský
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, hra v súbore
 
 
Mgr. Peter Solárik
hlavný odbor štúdia - hra na bicích nástojoch, pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie, interpretačný seminár, hra na príbuznom nástroji, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, hra na bicie nástroje
 
 
Mgr. art. Michaela Šaálová
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy, hra na zobcovej flaute
 
 
doc. István Szabó
pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, hra v súbore, komorná hra
 
 
Mgr. art. Sára Juriková
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notovéh zápisu bez prípravy, hra v súbore, komorná hra
 
 
Ing. et Mgr. art. Martin Uherek
hlavný odbor štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, 
hra v jazzovom ansámbli, jazzová harmónia, pokročilá jazzová harmónia, hra na zobcovej flaute, hra na príbuznom nástroji, interpretačný seminár, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavnéh odboru štúdia 
 
 
Mgr. art. Pavol Pondelík
hlavný odboru štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na zobcovej flaute, hra v súbore, pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Ľubomír Rýchlik, ArtD.
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Stanislav Strmiska
pedagogicko-umelecká prax