Študijné odbory

Charakteristika odboru

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje:

  • úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
  • vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  • súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória
  • na ďalšie VŠ a univerzitné vzdelávanie.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

 

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

 

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  "diplomovaný špecialista umenia" so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Pedagógovia

 

PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
vedúci oddelenia
maria.strenacikova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Xénia Egedová, ArtD.
xenia.egedova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Ľubomír Richter
lubomir.richter@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. Natália Serdyuková
natalia.serdyukova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Martin Kašša
martin.kassa@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
Mgr. Helena Miklošíková, PhD.
helena.miklosikova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
doc. Mgr. art. Matej Arendárik, ArtD.
matej.arendarik@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD.
zulfizar.zazriva@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. Marta Oláhová
marta.olahova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. Klaudia Pôbišová
klaudia.pobisova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Bohdan Koval
bohdan.koval@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri, korepetície
 
 
František Kubiš
frantisek.kubis@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. art. Zuzana Sochuľáková
zuzana.sochulakova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
MgA. Marcel Kapala
marcel.kapala@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
katarina.korenova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Dana Miklošová
dana.miklosova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
Mgr. Iva Nábělková
iva.nabelkova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD.
eva.miskovicova@konzervatoriumbb.sk
hra na klavíri
 
 
Mgr. Monika Zemková
monika.zemkova@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. art. Alexandra Matušovová
alexandra.matusovova@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD.
marta.turcanova@konzervatoriumbb.sk
korepetície