Študijné odbory

Charakteristika odboru

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje:

  • úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
  • vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  • súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória
  • na ďalšie VŠ a univerzitné vzdelávanie.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

 

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

 

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  "diplomovaný špecialista umenia" so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Predmety

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA
Hlavný odbor štúdia - Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, cimbale, gitare
Estetika umenia
Hra na klavíri / Hra na zobcovej flaute
Základy dirigovania

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA
Hlavný odbor štúdia - Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, cimbale, gitare
Estetika umenia
Hra na klavíri / Hra na zobcovej flaute
Základy dirigovania

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Odborný cudzí jazyk

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Občianska náuka
Dejepis
Dejiny hudby
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Psychológia
Pedagogika

Pedagogicko-umelecké predmety:
Pedagogika hlavného odboru štúdia
Metodika hlavného odboru štúdia
Didaktika hlavného odboru štúdia
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
Informatika v umení
Hra notového zápisu bez prípravy
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
Sluchová analýza
Akustika

Umelecko-teoretické predmety:
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Náuka o kontrapunkte
Náuka o harmónii
Náuka o hudobných formách
Hudobno-teoretická analýza skladieb

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB
Telesná a špotová výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova / Náboženská výchova

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE
Umelecká prax interná
Umelecká prax verejná
Hra v súbore
Zborový spev
Komorná hra
Hra v symfonickom orchestri
Ladenie
Pedagogicko-umelecká prax

PRIEREZOVÉ TÉMY
Estetický seminár
Diplomový seminár
Interpretačný seminár

Pedagógovia

8229 Q 06 hudba - hra na gitare, cimbale, husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale

 
 
Mgr. art. Jozef Vohár - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, pedagogicko-umelecká prax
 
 
MgA. Barbora Kapalová
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, 
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár
 
 
Mgr. art. Natália Lugovkina
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Eugenia Prievalská
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, 
hra notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Milan Bernát
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Dušan Radič
hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odboru štúdia - hra na husliach,
pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra v súbore
 
 
Mgr. art. Daniela Szegho, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na violončele, pedagogika hlavného odboru štúdia,
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Róbert Ragan
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia,
komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, hra na kontrabase
 
 
Mgr. art. Milan Maťaš
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
interpretačný seminár
 
 
doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia,
metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
interpretačný seminár
 
 
Mgr. art. Jozef Sivák
hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore
 
 
Mgr. art. Ján Šufliarský
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, ladenie, pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra, metodika vyučovania hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia