Študijné odbory

Charakteristika odboru

Herectvo je profilový predmet umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, v ktorom pedagógovia vyučujú žiaka nadaného výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, aby bol schopný profesionálne herecky pôsobiť v činohernom a muzikálovom divadelnom súbore a pedagogicky pôsobiť na základnej umeleckej škole. Pedagógovia rozvíjajú herecké dispozície žiaka na základe jeho talentových predpokladov individuálne, v skupine i v celom kolektíve ročníka. Rozvíjajú fyzické i psychické schopnosti žiaka v špeciálnych pohybových cvičeniach, v ktorých sa rozvíja vizuálna, verbálna a pohybová pamäť, schopnosť myslieť, hľadať, skúšať nachádzať a fixovať, sústavne a systematicky pracovať na vlastnom rozvoji i na schopnosti uplatniť sa v tímovej práci, pracovať na neustálom rozvíjaní hereckej fantázie a tvorivosti, na rozvíjaní základných schopností pochopiť a vyjadriť myšlienky, city a tvorivé zámery svoje, režiséra a autorov dramatických diel. Systematicky spolupracovať a tvorivo reagovať v umeleckom kolektíve na požiadavky pedagógov a režisérov. V piatom a šiestom ročníku absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom. Vyučovanie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu v nápaditej a náročnej choreografii pri vysokej kvalite hereckého, speváckeho a tanečno-pohybového prejavu. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí, schopností muzikálového herectva, študujú muzikálový repertoár, aby pri absolventskej skúške prejavili profesionálnu umeleckú úroveň činoherného a muzikálového herca. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania základov herectva. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Spev je profilový predmet odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy žiakov hudobno-dramatického odboru. Jeho cieľom je naučiť žiakov profesionálnemu speváckemu prejavu neoperného zamerania. Po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania absolvujú žiaci štúdium na vyššej odbornej úrovni profesionálnym absolventským umeleckým výkonom. Predmet spev neoperného zamerania sa vyučuje individuálne, na vyučovacej hodine pracuje aj pedagóg korepetície. Vyučovanie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu v nápaditej a náročnej choreografii pri vysokej kvalite hereckého, speváckeho a tanečno-pohybového prejavu. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí, schopností muzikálového herectva, interpretujú muzikálový repertoár, aby pri absolventskej skúške prejavili profesionálnu umeleckú úroveň činoherného a muzikálového herca. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného predmetu aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä z metodiky a didaktiky vyučovania spevu neoperného zamerania. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecké interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania. Spev neoperného zamerania je jeden z hlavných umeleckých predmetov, preto vykonáva žiak polročné a koncoročné komisionálne skúšky na overenie rozvoja a úrovne umeleckého prejavu. Členovia skúšobnej komisie sledujú interpretačnú úroveň žiaka s dôrazom na jeho schopnosti výrazové, v neskorších ročníkoch aj štýlové. Počas šesťročného štúdia na seba kontinuálne nadväzujú jednotlivé zložky speváckeho vzdelávania budúceho absolventa hudobno-dramatického oddelenia: neustále štúdium techniky neoperného spevu, výrazových a interpretačných prostriedkov štýlov, zdokonaľovanie výrazu. Pedagóg spevu v študijnom procese na základe individuality žiaka vytvára pre neho individuálnu koncepciu umeleckého vzdelávania a rozvoja a vo svojich pedagogických cieľoch a zámeroch postupuje podľa nej. V pätnástich rokoch dochádza niekedy u žiakov k intonačnej dezorientácii spôsobenej vrcholom mutácie. Učiteľ spevu na hudobnodramatickom oddelení prvé dva roky opatrne prekonáva zvyšky mutácie, odstraňuje dychový šelest, čiže hľadá a usadzuje hlas. Špecifikum tejto pedagogickej práce spočíva aj v tom, že neplatí klasické rozdelenie hlasov. Vyžaduje sa pevne posadený stred, prirodzený prechod z hovoreného slova na spievanie, vyrovnaný rozsah a úplná prirodzenosť spievaného slova. Hlasový odbor sa tu líši skôr farbou tónu ako polohou a rozsahovými možnosťami. S tým súvisí aj výber študijných materiálov. Okrem hlasovej techniky, ktorá pomáha aj pri vybudovaní kvalitnej farby hovorového hlasu, má spev v žiakovi rozvíjať muzikalitu a upevniť alebo dokonca vytvoriť vzťah k hudbe ako k jednému z najväčších inšpiračných zdrojov jeho budúceho hereckého povolania. Vo výrazových skladbách je v prvom ročníku základom ľudová pieseň. Vo vyšších ročníkoch žiak interpretuje piesne rôznych štýlov (muzikál, šansón, džezová pieseň, divadelná pieseň, rocková pieseň, atď.). Osvojuje si spájanie spevu, hereckej a pohybovej zložky. Vzhľadom na veľkú rozdielnosť hlasových možností a dispozícii žiakov hudobnodramatického oddelenia nemôžeme určiť v jednotlivých ročníkoch rovnaké študijné materiály. Technickú literatúru (solfeggie, vokalízy) musí pedagóg vyberať podľa hlasových možností žiaka a voliť takú rýchlosť postupu, akú umožňuje jeho hudobné, hlasové a technické nadanie.

Tanec je profilový predmet umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy. Rozvíja tanečné schopnosti, rytmické a výrazové prostriedky a fyzické dispozície žiakov hudobnodramatického odboru. Nevyhnutným predpokladom pri študovaní repertoáru je každodenná niekoľkohodinová samostatná umelecká príprava. Bez nej je napredovanie vylúčené. Je to už oblasť tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa najmä vo vyššom odbornom vzdelávaní u žiakov uvedených odborov v predmete kladie veľký dôraz.

Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania: 

- maturitná skúška po IV. ročníku, 

- absolventská skúška po VI. ročníku

 

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje:

  • úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
  • vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  • súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória
  • na ďalšie VŠ a univerzitné vzdelávanie.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

 

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

 

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  "diplomovaný špecialista umenia" so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Pedagógovia

 
 
 
Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. - vedúci odboru
karol.kurtulik@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet spev, profilový predmet muzikálový spev
 
 
Mgr. art. Jana Oľhová
jana.olhova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet herectvo, pedagogika profilového predmetu, umelecká prax interná, umelecký prednes
 
 
Mgr. art. et Mgr. Filip Jekkel, ArtD.
filip.jekkel@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet herectvo, pedagogika profilového predmetu, umelecká prax interná, umelecký prednes
 
 
Mgr. art. Daniel Výrostek
daniel.vyrostek@konzervatoriumbb.sk
umelecký prednes, práca pred kamerou a mikrofónom, moderovanie
 
 
Mgr. art. Dominika Výrostek Misárová
dominka.vyrostek.misarova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet herectvo, pedagogika profilového predmetu, umelecká prax verejná, interpretačný seminár
 
 
Mgr. art. Gabriela Janková
gabriela.jankova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet herectvo, pedagogika profilového predmetu, umelecký prednes, umelecká prax interná, javisková reč
 
 
Mgr. art. Ivana Kováčová
ivana.kovacova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet herectvo, pedagogika profilového predmetu, javisková reč, umelecký prednes,  umelecká prax interná
 
 
Mgr. art. Boris Kováč
boris.kovac@konzervatoriumbb.sk
pedagogicko-umelecká prax
 
 
PaedDr. Ľuboš Kovačech
lubos.kovacech@konzervatoriumbb.sk
javisková reč
 
 
Mgr. art. Dominik Zaprihač
dominik.zaprihac@konzervatoriumbb.sk
javisková reč, umelecký prednes
 
 
Mgr. art. Simona Richter Vargová
simona.richter@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet spev, profilový predmet muzikálový spev
 
 
Mgr. art. Ivana Kurtulíková
ivana.kurtulikova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet spev, profilový predmet muzikálový spev
 
 
Mgr. art. Terézia Králiková, DiS. art.
terezia.kralikova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet muzikálový spev, ansámblový spev, šansón, spev
 
 
Mgr. art. Lucia Kaššová
lucia.kassova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet spev, profilový predmet muzikálový spev
 
 
Mgr. art. Marek Pružinec
marek.pruzinec@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet spev, profilový predmet muzikálový spev
 
 
Mgr. art. Martin Vetrák
martin.vetrak@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet spev, profilový predmet muzikálový spev
 
 
Mgr. Katarína Melicherčíková
katarina.melichercikova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet tanec
 
 
Mgr. art. Ľubomír Richter
lubomir.richter@konzervatoriumbb.sk
korepetície, ansámblový spev
 
 
Mgr. Monika D´Effremo
monika.zemkova@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
František Kubiš
frantisek.kubis@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. Helena Miklošíková, PhD.
helena.miklosikova@konzervatoriumbb.sk
korepetície
 
 
Mgr. art. Michaela Šeligová
michaela.seligova@konzervatoriumbb.sk
profilový predmet tanec, javiskový pohyb
 
 
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
katarina.hitzingerová@konzervatoriumbb.sk
dejiny a literatúra profilového predmetu herectvo, didaktika profilového predmetu herectvo, estetika dramatického umenia, metodika profilového predmetu, pedagogický seminár profilového predmetu, základy herectva, dejiny divadla, rozbor drámy
 
 
Mgr. art. Michaela Majer
michaela.nezvalova@konzervatoriumbb.sk
javiskový pohyb