Odpis vysvedčení a dokladov o vzdelaní

Odpis vysvedčení a dokladov o vzdelaní

Poskytnutie odpisu vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní

Odpis vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, absolventský diplom, vysvedčenie o absolventskej skúške) sa vyhotovuje iba v odôvodnených prípadoch.

Postup pri poskytovaní odpisu vysvedčenia:
1. O odpis môže žiadať:
a) plnoletý žiak (zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti)
b) absolvent školy

2. Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
a) meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1
b) identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia alebo doklad o získanom vzdelaní, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:
- meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko
- dátum a miesto narodenia
- adresa bydliska
- školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje
- trieda, ktorú žiak navštevoval
- meno a priezvisko triedneho učiteľa
c) dôvod žiadosti o vydanie odpisu:

3. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní môže byť doručená na študijné oddelenie školy:
a) osobne
b) poštou
c) e-mailom: studijne@konzervatoriumbb.sk
(žiadosť musí byť naskenovaná s originálnym podpisom žiadateľa)

4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní je 10 dní od doručenia žiadosti na študijné oddelenie školy.

5. Odpis vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní sa vydáva do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1, alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa. Prevzatie odpisu potvrdí žiadateľ vlastnoručným podpisom.

6. Za vystavenie odpisu vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní škola nevyberá správny poplatok.